Osaajat

Nykyään työelämässä tärkeitä ovat erilaiset ja toisiaan täydentävät osaamiset, laaja-alaiset verkostot sekä jatkuva yhdessä oppiminen ja kehittäminen. Työelämän muutosten hengessä kokoamme arvostettuja tekijöitä asiakkaittemme tarpeiden mukaan aina kulloiseenkin projektiin.

Kokoamme arvostettuja tekijöitä asiakkaittemme tarpeiden mukaan aina kulloiseenkin projektiin. Välillä tiimissämme on vain fasilitoija ja dokumentoija, toisinaan taas laajempi joukko ammattilaisia projektin eri vaiheissa. Yhdistämme osaajia myös asiakkaittemme organisaatiosta. Tavoitteena on moninäkökulmainen ja kokonaisvaltainen kehittämistyö.

Jari Koskinen on fasilitoija ja co-designer. Hän on ohjannut valmentavasti strategista kehittämistä, systeemisiä muutoksia sekä palvelu- ja tuotekehitystä. Lisäksi hän on fasilitoinut monenlaista suunnittelua ja työtä etänä omien päätelaitteiden äärellä. Koskinen myös luennoi sekä fasilitoi yksittäisiä workshoppeja, paneeleja ja keskustelutilaisuuksia. Koskisen työ on luonteeltaan tuloksellista ja innostavaa. Hänellä on pitkä kokemus tulevaisuuden ennakointiin perustuvasta kehittämisestä ja vaihtoehtojen suunnittelusta. Co-designin lisäksi Koskisen intohimona on visuaalinen viestintä, kirjoittaminen ja valokuvaus. Lue lisää tästä.

Mika Ilari Koskinen on tulevaisuuteen ja digitalisaatioon erikoistunut arkkitehti ja fasilitoija. Koskisella on poikkeuksellisen pitkä ja monipuolinen kokemus vaativien digitaalisten projektien suunnittelusta, toteutuksesta ja johtamisesta. Koskinen korostaa työssään modulaarisia ja skaalautuvia ratkaisuja sekä käyttäjän näkökulmasta palvelujen oikeaa annostelua. Kaikkien ratkaisujen tulee olla mielekkäitä.

Markku Nurminen on johtanut erilaisia suunnittelutiimejä neljällä vuosikymmenellä. Hän on soveltanut yhteisöllisen suunnittelun menetelmiä niin yritysten, yhteisöjen kuin julkisten palvelujen kehittämis- ja muutoshankkeissa. Nurmisen pitkän kokemuksen perusteella avain organisaatiohimmeleiden ja siilojen purkamiseen on asiakkaan kohtaaminen ja syvempi tuntemus. Nurminen on fasilitoija ja konsultti.

Raquel Benmergui on kokenut taidelähtöinen fasilitoija. Hän on toiminut sekä teatterilähtöisenä fasilitoijana että graafisena visualisoijana monenlaisissa eri tilaisuuksissa ja organisaation strategia- ja muutosprosesseissa. Benmergui dokumentoi visuaalisesti puhetta ja kiteyttää sen ydinasioita kuvalliseen ja sanalliseen muotoon.  Hän hahmottelee merkityksellisiä kytkentöjä asioiden välillä ja tukee samalla yhteisymmärrystä. Yhteistyössä häntä kiinnostaa toiminta, joka tapahtuu alojen rajapinnoilla: monialaisuus, älyllinen ja taiteellinen ristipölytys sekä välimaastoajattelu. Hänen intohimonsa on edistää ihmisten keskeistä dialogia, ymmärrystä ja iloa.

Petteri Antikainen on graafikko ja kuvittaja. Hän on visuaalinen ongelmanratkaisija, jonka tavoitteena on viestinnän vaikuttavuuden lisääminen. Keinoina ovat merkityssisältöjen esiintuonti ja autenttisuus.

Pasi Lankinen (FT, dos.) on työnohjaaja, suomen kielen opettaja ja kirjallisuudentutkija. Hän erikoisalaansa on se, miten muutoksesta puhutaan ja miten muutos sitä kautta saadaan aikaiseksi. Kielitietoisuuden lisääminen luo perustan uudenlaisiin kohtaamisiin ja ajattelun avartamiseen. Sanallistamisen asiantuntija Pasi auttaa purkamaan organisaatioiden toimintaa häiritsevät käsitesekamelskat ja löytämään kielessä piilevät monimuotoiset mahdollisuudet toiminnan kehittämiseksi. Näistä asioista Lankinen fasilitoi, luennoi ja kirjoittaa.

Teemu Ruohonen on  fasilitoija, kouluttaja ja valmentaja, jonka erikoisosaamista on yhteisöllinen suunnittelu ja kokeileva kehittämistoiminta. Hän on oppimisen muotoilija, joka auttaa ajattelemaan ja oppimaan tekemällä. Ruohonen ohjaa työpajoja, vetää koulutuksia ja toimii työparina ja valmentajana arjen muutoksissa. Hän on työskennellyt kymmenen vuotta kokeilevan strategiatyön, yhteisöllisten toimintamallien ja kyvykkyyksien sekä digitaalisten palveluiden parissa. Ruohonen on myös myös digitaalisten palveluiden kehittämisen lehtori ammatillisessa korkeakoulutuksessa.

Elias Kapiainen on graafinen suunnittelija, jolla on vuosikymmenten kokemus mitä erilaisemmista visuaalisen viestinnän suunnittelu- ja toteutusprojekteista. Työn tuloksena on muun muassa webbisivuja, verkkokauppoja, blogeja, uutiskirjeitä, julkaisuja, esitteitä ja messuja. Kapiainen on korvaamaton ja luotettava apu monenlaisissa visuaaliseen viestintään liittyvissä projekteissa olipa kyse infografiikasta tai työpajan dokumentoinnista visuaalisesti näyttävään muotoon.

Piritta Maavuori on valmentaja ja kouluttaja. Hänen osaamistaan ovat luovat muutosprosessit. Hänellä on luontainen kyky sparrata yksilöä tai ryhmää vaikeistakin vuorovaikutustilanteista ongelmanratkaisuun. Maavuorella on vahva kokemus mediakentästä, ja erityisesti kirjan kustantamisesta: hän on työskennellyt mm. kustannustoimittajana, tuottajana digitaalisen kustantamisen kehityshankkeissa ja vientipäällikkönä kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin tehtävissä. Yhteisöllisessä suunnittelussa Maavuorta innostaa asiakas, yhdessä oivaltaminen ja uudistuminen.

Jari Kaivo-oja (FT, dos) on ennakoinnin kansainvälinen asiantuntija. Hän on toiminut tutkijana lukuisissa EU-hankkeissa Euroopassa ja osallistunut Suomen Akatemian, Tekesin, Sitran, ministeriöiden ja yritysten ennakointihankkeisiin. Käytännön soveltamisen kautta Kaivo-oja tukee organisaatioiden ennakointikyvykkyyttä ja kykyä orientoitua tulevaisuushakuisesti haasteellisiin päätöksentekotilanteisiin ja strategiaprosesseihin. Hänen keskeisiä tutkimus- ja osaamisalueitaan ovat ennakoivat suunnittelumenetelmät ja tiedonhallinta, yritysennakointi, teknologiaennakointi sekä innovaatiojohtaminen. Jari Kaivo-oja on Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja.

Sam Inkinen on tohtoriksi väitellyt mediatutkija, tulevaisuuksien tutkija, innovaatioasiantuntija, tietokirjailija ja konsultti. Inkinen tunnetaan visionaarisena ja rohkeana ajattelijana sekä innostavana puhujana ja fasilitoijana, jonka tavoitteena on akateemisen teorian ja näkökulmien kytkeminen elävään elämään ja käytäntöön. Hän on toiminut lukuisten yritysten, korkeakoulujen, R&D&I-projektien, teknologiakeskittymien ja tuotekehityshankkeiden asiantuntijana ja neuvonantajana. Luovat prosessit, uudet teknologiat ja (tieto)työn tulevaisuus ovat olleet jo pitkään hänen tutkimus- ja kehitystyönsä keskiössä.

Markus Nevalainen on yksi Arkkitehtuuritoimisto Valvomo Oy:n perustajajäsenistä. Pitkän työhistoriansa aikana Nevalainen on toiminut projektinvetäjänä ja suunnittelijana useissa arkkitehti- ja sisustussuunnitteluhankkeissa. Hän on toiminut fasilitoijana suunnittelutyöpajoissa ja konseptikehitysprojekteissa. Palvelumuotoilulliset suunnittelumetodit ja osallistavat työtavat kuuluvat Nevalaisen kokonaisvaltaiseen ja käyttäjälähtöiseen lähestymistapaan.

Tapio Rantalan intohimona ovat etiikkaan liittyvät kysymykset, demokratia ja legitimiteetti sekä ihmisoikeuskysymykset. Hän on myös perehtynyt siihen, kuinka psykologian, filosofian ja tulevaisuudentutkimuksen avulla voidaan parantaa päätöksentekoa. Rantala on myös paneutunut deliberatiiivisen demokratian metodeihin eli siihen, miten ryhmätyöskentelyssä voidaan reilun keskustelun ja yhteisen harkinnan avulla tuottaa yhteisesti hyväksyttyjä lopputuloksia kiperissäkin kysymyksissä. Hän työskentelee mielellään eri alojen taiteilijoiden ja designereiden seurassa. Rantala on opiskellut Helsingin yliopistossa metsänhoitajaksi ja metsäekonomistiksi ja seuraa edelleen tarkasti luonnonvarapolitiikkaa ja luonnonsuojelua. Nykyisin hän on suuntautunut valtiotieteeseen, kokemusta on myös sosiaalipsykologisesta ja filosofisesta tutkimuksesta sekä poliittisen keskustelun analyysistä.

Olli Ahlroos on valmentaja ja filosofi. Hän kehittää yksilöiden ja organisaatioiden dialogitaitoja. Erilaisten dialogimetodien avulla Ahlroos auttaa ihmisiä tutkimaan ja ymmärtämään paremmin omia ja muiden käsityksiä. Dialogitaidot parantavat työhyvinvointia, työyhteisökokemusta, oppimiskapasiteettia, kommunikaatiota ja viestintää. Aidossa moniäänisessä dialogissa osallistujat kykenevät pohtimaan objektiivisesti kaikkein haastavimpia ja tärkeimpiä kysymyksiä yhdessä, omista käsityksistään hetkeksi vapautuneina. Yksilön, työryhmän ja organisaation ajattelu kehittyy, kun yritämme ymmärtää itseämme ja muiden käsityksiä.

Tapio Mäkelä on vanhojen ja uusien medioiden asiantuntija. Hän on fasilitoinut kansainvälisiä konferensseja, seminaareja sekä avoimia ja monialaisia työpajoja. Mäkelä on monipuolinen kirjoittaja, jolla on sekä toimittaja- että tutkijatausta. Mäkelä työskentelee myös Futures Platformissa sekä Aalto Yliopiston Medialaboratoriossa vierailevana luennoitsijana.

Elina Arasola sparraa osaamista, oppimista ja kasvua kaikilla tasoilla. Käyttäytymistieteellisen ja pedagogisen orientaationsa myötä hän tuntee ja yhdistää osapuolten motiivit, intressit ja toiveet, olivatpa he kummalla puolella pöytää tahansa. Elina konseptoi ja muotoilee yksilöiden ja organisaatioiden osaamista tulevaisuuslähtöisesti ennakoiden. Osuvat, juurisyiden äärelle vievät reflektiiviset kysymykset auttavat osaamisen ja oppimisen esteiden tunnistamisessa ja muutosmahdollisuuksiksi muuntamisessa. Työpajojen fasilitointi ja yksilölliset coachauskeskustelut ovat maanläheisiä ja arkikielisiä, niihin on jokaisen helppo osallistua. Sparrausten tavoitteena on asiakkaan oman tason nostaminen sekä resilienssin kehittäminen siinä ympäristössä, missä kulloinkin toimii.

 

Teemme työtä osaamisperusteisesti.